Mērķa auditorija: vidējā līmeņa un struktūrvienību vadītāji, personāla vadības struktūrvienību darbinieki.

Metodika: mācību procesā paredzētas teorētiskās lekcijas, ietverot grupu diskusijas un piemēru analīzi.
Programma ir izstrādāta, pamatojoties uz aktuālākajām tendencēm vadībā un cilvēkresursu vadībā, starptautiski atzītām teorijām un pētījumiem.

Noklausoties mācību kursu tiks sniegts plašāks skatījums uz personālu motivējošajiem faktoriem, motivējošas personāla politikas izveides nosacījumiem, pozitīvas, pieņemošas attieksmes veidošanos, sadarbību un komunikāciju.

 

Saturs:

Līderība un vadība, vadītāja un līdera loma un atbildība uzņēmuma kultūras veidošanā:

* Uzņēmuma kultūru veidojošie faktori;
* Struktūras un mērķu hierarhijas izpratnes nozīme;
* Mērķu un rezultātu hierarhija;
* Darba snieguma vērtējums, personāla rezultativitātes mērīšanas pieejas.

Uzņēmuma vadības un personāla loma pozitīvas personāla politikas veidošanā:
* Personāla attieksmi veidojošie subjektīvie un objektīvie faktori;
* Motivācija un stimulēšana, to priekšrocības un trūkumi;
* Nemonetārās motivācijas efektivitāte;
* Darba devēja un darbinieku gaidās (ekspektācijas).

Komunikācija un sadarbība uzņēmumā:
* Komunikācijas veidi un līdzekļi uzņēmumā, to nozīme uzņēmuma darbā;
* Uz vērtībām balstīti vadības un sadarbības principi;
* Pieņemošas, pozitīvas attieksmes veidošana kā viena no uzņēmuma vērtībām;
* Emocionālā inteliģence, tās nozīme un ietekme uzņēmumā;
* Konfliktu situācijas un risinājumi.

 

Pasniedzējs: personālvadības speciāliste, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, RISEBA lektore, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos Gundega Dambe.

Kursa apguves veids: kursa noklausīšanās, jautājumu – atbilžu, problēmu risināšanas diskusijas.

Ieguvumi: veicināta kursa dalībnieku izpratne par labas pārvaldības un sadarbības principiem, kas veido motivējošu darba vidi.