Mērķis:
Iegūt izpratni par stresa būtību, cēloņiem un apgūt prasmes stresa vadīšanai;
Iegūt izpratni par profesionālās izdegšanas būtību, cēloņiem un apgūt prasmes emocionālās spriedzes mazināšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Metodika
Kurss paredz dalībnieku aktīvu piedalīšanos mācību procesā, iesaistoties diskusijās, veicot individuālus vingrinājumus,testus, praktiskus uzdevumus. Tiek veicināta klausītāju individuālo resursu apzināšanās emocionālās spriedzes mazināšanai un programmā iegūto teorētisko zināšanu izmantošana praksē.


Saturs:

* Stresa cēloņi , simptomi un izpausmes;
* Stresa ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti;
* Stresa saistība ar personības raksturojumiem;
* Stresa vadīšanai nepieciešamās sociālās prasmes- pārliecināta uzvedība, laika plānošana, recionāla un pozitīva domāšana, attiecību pilnveidošana, pozitīva attieksme pret sevi un citiem, emocionālā inteliģence.
* Izdegšanas sindroma būtība un ietekme uz cilvēka dzīves kvalitāti;
* Izdegšanas sindroma komponenti;
* Izdegšanas sindromu veicinošie faktori sadzīvē un darba vietā;Izdegšanas sindroma simptomi uzņēmumā vai iestādē;
* Personīgas iespējas un objektīvās prasības;
* Emocionālās spriedzes pārvarēšanas un emocionāla līdzsvara atgūšanas iespējas.

 

Pasniedzējs: mag.psych, ģimenes psihoterapeite, organizāciju supervīzore Vija Zēlerte

Kursa apguves rezultātā klausītāji:
* Iegūs izpratni par stresu un profesionālās izdegšanas sindromu;
* Apgūs prasmi izvērtēt individuālos stresa cēloņus un individuālos resursus emocionālās spriedzes mazināšanai;
* Iegūs idejas par emocionālās spriedzes mazināšanas tehnikām un paņēmieniem