Saturs:
Akts par PL pieņemšanu.
Attaisnojuma dokumenti un rekvizīti 2019.
Avansa pieprasījums.
Darbinieka izdevumu segšana.
Savstarpējo ieskaišu akts.
Krājumu inventarizācija (pēc periodiskās metodes) uz 31.12.2019.
Pamatlīdzekļu inventarizācija uz 31.12.2019.
Preču zudumu aprēķins.
Pamatlīdzekļu pieņemšanas, nodošanas ekspluatācijā akts.
Pamatlīdzekļu – izremontēto, rekonstruēto pieņemšanas ekspluatācijā akts.
Pamatlīdzekļu norakstīšanas akts par pamatlīdzekļu nodošanu ekspluatācijā.
Pārskats par darbu izpildi (pakalpojumu sniegšanu).
Par krājumu uzskaites un norakstīšanas kārtību.
Ārpusbilances uzskaites darījumu inventarizācijas akts.
Nolikums par inventarizācijām un to norises kārtība.
Nemateriālo ieguldījumu pieņemšanas – nodošanas akts.
Nemateriālo ieguldījumu inventarizācijas akts.
Mehānismu darba uzskaite.
Materiālu izlietojuma, saimnieciskā inventāra norakstīšanas akts.
Iepirkto preču un materiālu norakstīšanas akts.
Inventarizācijas aktu paraugi.
Instrukcija inventarizācijas komisijas darbam.
Grāmatvedības izziņa. Inventarizācijas rezultāti un gada noslēgums.
Bilances kontu korespondences tabula.
Bilances posteņu klasifikācijas kritēriji.
Būvlīgumi.
Darba vai produktīvo dzīvnieku vai augu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.
Debitoru uzskaites grāmatojumi.
Dokumentu aprite.
Gada pārskata sagatavošanas noteikumi.
Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma pielikumi.
Grāmatvedības izziņa.
Grāmatvedības kontu korespondence.
Ieņēmumi.
Inventarizācijas instrukcija.
Kases operāciju uzskaites noteikumi.
Kārtība, kādā finanšu grāmatvedībā uzrāda darījumus pēc bilances datuma, labojumi.
Kārtība, kādā uzrāda finansējumu, ziedojumus un dāvinājumu.
Krājumu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.
Krājumu uzskaites kārtības noteikumi.
Likvidācija.
Metodiskie norādījumi par atvaļinājuma naudas aprēķinu.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 87 Grāmatvedības uzskaites kārtība budžeta iestādēs.
Nolikums par avansa norēķinu kārtību.
Nolikums par finansu un grāmatvedības iekšējo kontroli.
Nolikums par grāmatvedības organizāciju.
Noma un līzings.
Noteikumi par ieguldījuma īpašumu.
Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes un kārtība.
Pamatlīdzekļu nolietojuma normas.
Pētniecības un attīstības pasākumu un sabiedrībā radītu nemateriālo ieguldījumu klasifikācijas nosacījumiem neatbilstošu bezķermenisku lietu norādīšana finanšu pārskatā.
Preču piegādes dokumenti.
Reģistru glabāšanas noteikumi.
Rīkojums par avansa norēķinu personu.
Saīsinātais FP.
Uzkrājumu, debitoru parādu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanas nosacījumi un metodes.
Ziņas par uzņēmumu.
Kārtība, kādā pašu kapitāla posteņus norāda finanšu pārskatā individuālie uzņēmumi, zemnieku un zvejnieku saimniecības.

Autors: Jadviga Neilande, sertificēta nodokļu konsultante, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedrs, lektore, auditore, grāmatvede, grāmatas “Komersanta ABC”autore, rakstu autore žurnālos “iFinanses”, “Praktiskais Latvietis”, “LV portāls” autore

Iegādes maksa:
EUR 100.00 + PVN – SIA “EiroVest” pastāvīgajiem klientiem
EUR 120.00 + PVN – pārējiem interesentiem

Lai iegādātos nolikumu, lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

  Vārds, uzvārds *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Rekvizīti rēķina sagatavošanai *

  Komentāri, piezīmes

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  * obligāti aizpildāmie lauki.