Mērķa auditorija: vidējā līmeņa un struktūrvienību vadītāji, personāla vadības strukstūrvienību darbinieki, klientu apkalpošanas speciālisti

Metodika: mācību procesā paredzētas teorētiskās lekcijas, ietverot grupu diskusijas un piemēru analīzi.

Programma ir izstrādāta, pamatojoties uz aktuālākajām tendencēm vadībā un cilvēkresursu vadībā, starptautiski atzītām teorijām un pētījumiem. Noklausoties mācību kursu tiks sniegts plašāks skatījums uz personālu motivējošajiem faktoriem, motivējošas personāla politikas izveides nosacījumiem, pozitīvas, pieņemošas attieksmes veidošanos, sadarbību un komunikāciju.

Saturs:

Uzņēmuma kultūra, to veidojošie faktori:

* Struktūras un mērķu hierarhijas izpratnes nozīme;
* Mērķu un rezultātu hierarhija;
* Darba sasnieguma vērtējums, personāla efektivitātes mērīšanas pieejas.

Komandas darba nozīme klientu apkalpošanā:
* Personāla attieksmi un sadarbību veidojošie subjektīvie un objektīvie faktori;
* Komandas darbs un lomas;
* Sadarbības šķēršļi.

Komunikācija uzņēmumā:
* Komunikācijas veidi un līdzekļi uzņēmumā, to nozīme uzņēmuma darbā;
* Uz vērtībām balstīti vadības un sadarbības principi;
* Pieņemošas, pozitīvas attieksmes veidošana kā viena no uzņēmuma vērtībām;
* Emocionālā inteliģence, tās nozīme un ietekme uzņēmumā;
* Konfliktu situācijas, traucējošas telefonsarunas, neērtie klienti un iespējamie risinājumi.

 

Pasniedzējs: personālvadības speciāliste, LU doktorante, zinātniskā grāda pretendente vadībzinātnēs, RISEBA lektore, SIA ”EiroVest” lektore Darba likuma, personāla vadības, personāla lietvedības jautājumos Gundega Dambe.

Kursa apguves veids: kursa noklausīšanās, jautājumu – atbilžu, problēmu risināšanas diskusijas.

Ieguvumi: veicināta kursa dalībnieku izpratne par labas pārvaldības un sadarbības principiem, kas veido motivējošu darba vidi.