Kursu apmeklējums sniedz iespēju iepazīties ar grāmatvedības būtību un tās pamatiem, dod izpratni par dažādiem grāmatvedības procesiem un aprēķiniem. Lekciju kurss paredzēts visiem, kas vēlas apgūt pamatzināšanas par bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu, par nodokļu aprēķinu sabiedrībā ar ierobežotu atbildību (SIA).
Ieteicams tiem, kas turpmāk plāno apgūt grāmatveža profesiju vai atvērt savu biznesu.

Licencēta programma, licence nr. 2

Lektore: Inga Zāle – Finanšu grāmatvedības speciāliste ar 25 gadu pieredzi, piedalījusies grāmatvedības programmas izstrādē, pasniedz grāmatvedības kursus iesācējiem

Kursos tiks mācītas grāmatvedības uzskaites pamattēmas:
1. Ievads grāmatvedības uzskaitē:
• grāmatvedības uzskaites priekšmets, pamatprasības un pamatprincipi, informācijas avoti;
• grāmatvedības informācijas lietotāji.

2. Grāmatvedības uzskaites likumdošanas bāze LR:
• LR likums  jauns„ Grāmatvedības likums”;
• LR likums „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”;
• LR MK noteikumi Nr.877 „Grāmatvedības kārtošanas noteikumi” .

3. Grāmatvedības uzskaites organizēšana uzņēmumā:
• uzņēmuma bilance;
• uzņēmuma grāmatvedības uzskaites kontu plāns;
• divkāršā ieraksta princips, grāmatojumu sastādīšana.

4. Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite:
• nemateriālie ilgtermiņa ieguldījumi (uzskaite, vērtības norakstīšana finanšu uzskaitē un citi jautājumi);
• uzņēmuma pamatlīdzekļi (sākotnējā uzskaite, nolietojuma aprēķināšana finanšu uzskaitē , pamatlīdzekļu izslēgšana).

5. Apgrozāmo līdzekļu uzskaite:
• krājumu uzskaite.
• debitoru uzskaite (norēķini ar pircējiem, norēķini ar dibinātājie, norēķini par naudas avansiem);
• naudas līdzekļu uzskaite (skaidrās naudas uzskaite, bezskaidrās naudas uzskaite, valūtas uzskaite).

6. Pašu kapitāla uzskaite:
• pamatkapitāls;
• rezerves;
• peļņa vai zaudējumi.

7. Kreditoru uzskaite (norēķini ar piegādātājiem, norēķini par darba algu, norēķini ar kredītiestādēm un citi).
8. Ieņēmumi un izdevumi no saimnieciskās darbības (peļņas un zaudējumu aprēķina sastādīšana).
9. Nodokļu aprēķināšana (PVN, VSA, IIN).
10. PVN deklarācijas un citu atskaišu sastādīšana.
11. Uzņēmuma gada pārskata sastādīšana (bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins).
12. UIN deklarācijas sastādīšana.
13. Praktiski piemēri.
14. Mājas darbi.

Īpaša cena par kursiem: 
Ja kursos piedalās divi vai vairāk dalībnieku no viena uzņēmuma , kā arī, ja esi bezdarbnieks/ce, topošā māmiņa, bērniņa kopšanas atvaļinājumā (līdz 1,5 gadam), dienas nodaļas students/e, skolēns/niece, Tev pienākas atlaide – kursu maksa EUR 125.00 + PVN/ mēnesī.

Cena par kursiem: EUR 135.00 + PVN/mēnesī.
Iespēja maksājumu dalīt vai izveidot individuālu maksājumu grafiku, iepriekš vienojoties ar organizatoriem.

Kursus beidzot, kursants saņem apliecību par kursu beigšanu pēc licencētas programmas.

PIETEIKTIES KURSIEM

  Dalībnieka(u) vārds, uzvārds *

  Maksātāja nosaukums *

  Reģistrācijas numurs/Personas kods *

  Juridiskā adrese/Deklarētā adrese *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Komentāri, piezīmes.

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  Piekrītu datu apstrādei, kura tiek īstenota, lai sagatavotu rēķinu un informētu par kursu norisi.

  *

  obligāti aizpildāmie lauki.