Vēršam uzmanību, ka turpmāk kursus vadīs grāmatvedības speciāliste Līga Alberliņa, līdz ar to tiks veiktas korekcijas kursa programmā un norisē! Šobrīd notiek programmas saskaņošanas darbi, sekojiet līdzi informācijai!

Finanšu grāmatvedības uzskaite un informācijas atspoguļošana finanšu pārskatos atbilstoši MK noteikumiem Nr. 755 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.

Kursa programmā:
1. Pamatlīdzekļu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes:
1.1.Pamatlīdzekļu uzskaites vispārīgie jautājumi
1.2. Pamatlīdzekļu sākotnējās vērtības noteikšana
1.3. Pamatlīdzekļu uzskaite un novērtēšana pēc sākotnējās vērtības noteikšanas
1.4. Pamatlīdzekļu nolietojums
1.5. Pamatlīdzekļu izslēgšana
1.6. Informācijas sniegšana finanšu pārskata pielikumā par pamatlīdzekļiem
2. Krājumu grāmatvedības uzskaites un novērtēšanas metodes:
2.1. Krājumu uzskaites vispārīgie jautājumi
3.2. Krājumu sākotnējās vērtības noteikšana
2.3. Krājumu turpmākā novērtēšana pēc sākotnējās vērtības noteikšanas
2.4. Krājumu vērtības samazinājums
2.5. Informācijas sniegšana finanšu pārskata pielikumā par krājumiem
3. Uzkrājumu, debitoru parādu, uzkrāto ieņēmumu, uzkrāto saistību, iespējamo saistību un iespējamo aktīvu novērtēšanas nosacījumi un metodes:
3.1. Uzkrājumi
3.2. Debitoru parādi
3.3. Uzkrātie ieņēmumi un uzkrātās saistības
3.4. Iespējamās saistības un iespējamie aktīvi
4. Kārtību, kādā novērtē finanšu nomas un operatīvās nomas darījumus:
4.1. Finanšu nomas un operatīvās nomas uzskaites vispārīgie jautājumi
4.2. Nomas klasifikācija
4.3. Finanšu noma nomnieka finanšu pārskatā
4.4. Operatīvā noma nomnieka finanšu pārskatā
4.5. Finanšu noma iznomātāja finanšu pārskatā
4.6. Operatīvā noma iznomātāja finanšu pārskatā
4.7. Pārdošanas ar saņemšanu atpakaļ nomā darījumi
5. Kārtība, kādā novērtē saņemto valsts, pašvaldību, ārvalstu, Eiropas Savienības, citu starptautisko organizāciju un institūciju finanšu palīdzību, ziedojumus un dāvinājumus naudā vai natūrā.
6. Kārtība, kādā sabiedrība, kura ir būvdarbu veicējs vai citu ilgtermiņa līgumdarbu izpildītājs, uzskaita un novērtē ar būvdarbu līgumu vai citu ilgtermiņa līgumu saistītos ieņēmumus un izdevumus:
6.1. Būvdarbu līgumu uzskaites kārtība
6.2. Būvdarbu līguma kopējie ieņēmumi
6.3. Būvdarbu līguma kopējās izmaksas
6.4. Ar būvdarbu līgumu saistīto ieņēmumu un izdevumu (izmaksu) uzskaites kārtība un informācijas sniegšana finanšu pārskatā
6.5. Citi ilgtermiņa pakalpojumu sniegšanas līgumi
7. Kārtība, kādā uzskaita un novērtē ieņēmumus no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas, sabiedrības aktīvu nodošanas lietošanā citām personām, gūstot procentu, autoratlīdzību un dividenžu ieņēmumus.
8. Kārtība, kādā finanšu pārskatā norāda notikumus pēc bilances datuma, grāmatvedības politikas maiņu, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdu labojumus:
8.1. Notikumi pēc bilances datuma
8.2. Grāmatvedības politika un tās maiņa
8.3. Grāmatvedības aplēse un tās maiņa
8.4. Kļūdu labojumi
9. Kārtība, kādā sagatavo finanšu pārskatu par periodu, kas īsāks par pārskata gadu (starpperiodu pārskats).
10. Gada pārskatu sagatavošana atbilstoši Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu noteikumiem.
11. Uzņēmumu ienākuma nodokļu deklarācijas sagatavošana.

Maksa par kursiem:
55.00 EUR + PVN/ nodarbība,
275.00 EUR + PVN/ pilns kurss

*Maksa par kursiem jāveic pirms kursu uzsākšanas.

Kursus beidzot, kursants saņem apliecību par kursu beigšanu pēc licencētas programmas.

PIETEIKTIES

  Dalībnieka(u) vārds, uzvārds *

  Maksātāja nosaukums*

  Reģistrācijas numurs/Personas kods *

  Juridiskā adrese/Deklarētā adrese *

  Tālrunis *

  E-pasts *

  Komentāri, piezīmes.

  Kā Jūs uzzinājāt par mums?

  Piekrītu datu apstrādei, kura tiek īstenota, lai sagatavotu rēķinu un informētu par kursu norisi.

  * obligāti aizpildāmie lauki.